RODO

W związku z Rozporządzeniem (Unii Europejskiej) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informujmy, że od 25 maja 2018 r. będą Panu/Pani przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Sal-System Poland Paweł Sałdacz (dalej: Administrator/ lub Sal-System/ lub Sal-System Poland) Pana/Pani danych osobowych:

Administratorem Pana/ Pani danych jest Sal-System Poland Paweł Sałdacz z siedzibą przy ulicy Kolejowej 151C, 57-500 w Bystrzycy Kłodzkiej, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8811431123. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@salsystem.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Kolejowa 151C 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

Podane przez Ciebie dane osobowe:

- imię i nazwisko

- nazwa Twojej firmy

- adres korespondencyjny

- adres firmy

- mail

- telefon kontaktowy

- numer identyfikacji podatkowej NIP

- inne dane podane przez Ciebie aby możliwe było oferowanie naszych usług i produktów

 

będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z nami pod adresem ul. Kolejowa 151C 57-500 Bystrzyca Kłodzka lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@salsystem.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Sal-System Poland Paweł Sałdacz w ramach zawieranych z Tobą umów.

Polityka ochrony danych osobowych zgodna z RODO

Zgodna z RODO Informacja odnośnie przetwarzania i gromadzenia danych osobowych przez Sal-System Poland Paweł Sałdacz

Źródło pochodzenia Pana/Pani danych osobowych?

Pana/Pani dane uzyskaliśmy w następujący sposób:

W sposób bezpośredni od Pana/Pani

Z ogólnie dostępnych publicznych źródeł m.in.: z Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych legalnych, podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Pana/Pani danych?

Sal-System Poland Paweł Sałdacz z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej 57-500 przy ulicy Kolejowej 151C. NIP: 8811431123, zwanej dalej: Sal-System lub Sal-System Poland.

Jakie dane są przez nas przetwarzane?

Sal SystemPoland przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

Dane osobowe kontaktowe (nazwisko, imię, adres zamieszkania, adres e-mailowy)

Dane osobowe wymagane do identyfikacji do potrzeb zawarcia/wykonania umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury lub innego dokumenty księgowego zgodnego z polskim prawem fiskalnym.

Dane osobowe potrzebne do zaproponowania Pani/Pani odpowiedniej oferty marketingowej i/lub usług Sal-System (m.in o produktach Sal-System Poland, którymi mogą być Państwo zainteresowani lub korzystali z nich Państwo wcześniej).

Pozyskujemy tylko te dane osobowe, które są dla nas niezbędne do realizacji ściśle określonych celów.

Podstawowe zasady RODO

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się Sal-System Poland Paweł Sałdacz, gdyprzetwarzamy dane osobowe. Są nimi:

  1. zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe;

  2. zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel;

  3. zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego możemy co jakiś czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. Prosimy ich też o to, by klienci informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp.);

  4. zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa);

  5. zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

  6. zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, jakiego wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w fazie projektowania (np. nowego produktu) oraz zapewniamy domyślną ochronę danych osobowych.

W jakim celu firma Sal-System będzie wykorzystywała Pana/Pani dane osobowe.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez Sal-System Poland w celu:

w celu objęcia zgodą na przetwarzanie danych osobowych

w celu wykonania działań na Państwa prośbę przed zawarciem umowy

w celu zawarcia i wykonania umowy z Sal-System

w celu spełnienia obowiązku prawnego przez Sal-System, np. wystawienia faktury lub innych dokumentów księgowych

w celu uruchomienia i administrowania Państwa kontem/ kontami zintegorwanymi z systemami komputerowymi lub/i serwisami internetowymi Sal-System

w celach marketingowych produktów i usług wytworzonych/ wykonywanych przez Sal-System

Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Pan/Pani zgadza, Sal-System będzie przetwarzać Pana/Pani dane: w celu marketingu podmiotów trzecich, w celu prowadzenia badań rynku i opinii: testy, ankiety, wywiady bezpośrednie z Panem/ Panią 

Czy ma Pan/ Pani obowiązek podać dane osobowe?

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma dobrowolny charakter lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Sal-System Poland. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie mogła zostać zawarta. Podanie przez Pana/Panią danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (za wykonaną pracę, usługę lub/i sprzedany przez Sal-System Poland towar) jest obowiązkiem nałożonym na Pana/ Panią przez Ustawodawcę i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług i innych ustaw podatkowych obowiązujących w Polsce oraz z prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, a także nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Sposób cofnięcia zgody

Może Pan/Pani wyrazić wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub niektóre z nich. Może Pan/Pani również nie wyrazić żadnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć którąkolwiek ze zgód udzieloną Sal-System Poland w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia konsekwencji. Wystarczy, że wyśle Pan/ Pani e-mail lub prześle wiadomość pocztą zwykłą na podane powyżej dane adresowe. Chęć cofnięcia zgody może Pan/Pani wyrazić w dowolny sposób, pod warunkiem, żeby informacja ta dotarła do naszej wiadomości. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do czasu wycofania zgody przetwarzanie Państwa danych przez Sal-System Poland jest zgodne z prawem. Wycofanie zgody może skutkować brakiem realizacji umowy, usługi itp.

Jak skontaktować się z naszą firmą Sal-System Poland?

Firma Sal-System Poland ma formę jednoosobowej działalności gospodarczej, właściciel zajmuje się wszelkimi sprawami dot. ochrony danych osobowych. Istnieje możliwość skontaktowania się z nim za pomocą adresu mailowego info@salsystem.pl.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych działań:

zawarcie lub/i wykonanie umowy z Sal-System

wypełnienie obowiązku prawnego/lub/i fiskalnego ciążącego na Sal-System (np. wystawienie dokumentu księgowego)

prawnie uzasadniony interes Sal-System (marketing bezpośredni produktów i usług wytworzonych lub oferowanych przez Sal-System),

wyrażona przez Pana/Panią zgoda (np.: szkolenia produktowe)

Kiedy i komu możemy przekazać Pana/Pani dane, a komu z pewnością ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrazi Pan/Pani taką zgodę, udostępnimy Pana/Pani dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi Sal-System współpracuje („Firmy współpracujące z Sal-System”), by mogli oni wykorzystać Pana/Pani dane w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Firmom współpracującym z Sal-System, co do których wyrażą Państwo zgodę.

Pana/Pani dane osobowe możemy ujawnić innym podmiotom, w postaci firm współpracujących z Sal-System Poland i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te ulegają często zmianie nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chce Pan/Pani wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze może Pan/Pani wystąpić do Sal-System Poland z zapytaniem. Nie będziemy przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europę).

Co może Pan/Pani zrobić z przekazanymi do Sal-System danymi osobowymi?

Ma Pan/Pani prawo do zażądania od Sal-System Poland dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także może Pan/Pani zażądać przeniesienia danych do innego administratora danych. W odniesieniu do przetwarzania Pana/Pani danych w celu marketingu wytwarzanych/oferowanych przez Sal-System Produktów oraz usług może Pan/ Pani wnieść zażalenie/sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny, jaki jest niezbędny do wykonania umowy łączącej Pana/Panią z Sal-System Poland lub umowy zawartej przez inny podmiot na Pana/Pani rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Sal-System Poland i jakie mogą być podnoszone wobec Sal-System Poland.

Jeśli Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Pana/Panią tej zgody. Jeśli Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni produktów i usług wytworzonych lub oferowanych przez Sal-System Poland, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu.

Do kogo może Pan/Pani skierować skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Sal-System?

Skargi składać można do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych?

Pana/Pani dane osobowe nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Pana/Pani skutki prawne lub wpływa na Pana/Panią w inny sposób, korzystamy natomiast z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych np. google AdWords).

PLIKI COOKIES

Korzystanie ze strony www.salsystem.pl w pamięci Twojej przeglądarki może doprowadzić do zapisania plików cookies w pamięci przeglądarki. Są to małe pliki tekstowe, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowego działania strony (obsługa sesji), pliki te wykorzystywane są również do celów statystycznych.

Jeśli nie godzisz się na zapisywanie plików cookies w pamięci swój przeglądarki internetowej lub urządzenia, możesz zablokować zapisywanie plików cookies. W tym celu zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej. Korzystanie z naszej stronywww.salsystem.pli podstron bez zmiany tych ustawień oznacza wyrażenie przez użytkownika strony zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia/ przeglądarki, które użytkownik wykorzystuje w celu przeglądania strony www.salsystem.pl. Po zablokowaniu plików cookies możesz w dalszym ciągu mieć dostęp do wszystkich sekcji znajdujących się na naszej stronie www.